Mati Simchovitz law firm

מתי שמחוביץ

 משרד עורכי-דין

 

תחומי עיסוק

הוצאה לפועל וגביית חובות

אנו פועלים בלשכות ההוצאה לפועל השונות ברחבי הארץ בביצוע שטרות ושיקים, דיונים בהתנגדויות, ונקיטת הליכי הוצאה לפועל לצורך גביית חובות ואכיפת חיובים.

 

בנוסף, משרדנו עוסק במימוש שעבודים, המרצות פתיחה והליכים כנגד פושטי רגל, כינוסים ופירוקים של חברות, תביעות על פי דיני החברות, הרמות מסך, ניהול חקירות כנגד נושאי משרה, תביעות לחיוב אישי של נושאי משרה בחובות החברה והגנה בפני תביעות מסוג זה,  טיפול בהגשת הוכחות חוב ומשא ומתן מול הנאמן /מפרק /כונס, בקשות להסדרי נושים של חברות והקפאות הליכים,  גיבוש הסדרי נושים, ליווי במשא ומתן עם הנושים, אסיפות נושים וגיבוש הצעות הסדר, טיפול בהגשת בקשות להסדרי נושים של אנשים פרטיים טרם מתן צו כינוס, טיפול בהגשת בקשות לפשיטת רגל, עיכוב הליכי הוצאה לפועל, הסדרי נושים ומתן צווי הפטר,

תביעות כנגד ערבים, מימוש אגרות חוב, מימוש משכונים ומשכנתאות - הן משכנתאות מסחריות בבנק, והן משכנתאות שניתנו על ידי הבנק כהלוואות לרכישת דירות, מימוש ערבויות, מימוש כלי רכב ונדל"ן וצווי פינוי.

 

מחלקת הגבייה וההוצאה לפועל של משרדנו מפעילה צוות של עורכי דין וכוח עזר משפטי ופקידותי, המטפלים בתיקים בכל רחבי הארץ.

עם קבלת החוב לגבייה, עורכי הדין בוחנים ומתאימים את הטיפול בחוב להליך האופטימאלי בו יש לנקוט בקשר לאותו חוב, וזאת בהתאם לסוג החוב, סכומו, אופי החייב וצפי הליכי ההתנגדות האפשריים. בהתאם לשיקולים אלו ננקטים מגוון הליכים משפטיים למניעת הברחת נכסים (צווי מניעה/ עיקולים/ כינוס נכסים/ עיכובי יציאה מהארץ וכדומה) בניסיון להבטיח את גביית החוב.

 

בנוסף לפעולות המשפטיות, מנהל המשרד גם את הפעולות הטכניות הדרושות לצורך גביית החוב, כגון ניסוח ומשלוח מכתבי התראה, תיאום חקירות, הכנת תביעות, פתיחת תיקים, תיאום ביצוע מסירות משפטיות, גביית הסכומים ומעקב אחר התשלומים וההסדרים מול חייבים.

 

שאיפתנו היא להשיג מקסימום גבייה תוך זמן קצר ככל שניתן, ותוך מזעור הוצאות ללקוח.

Copyright © Mustache 2015