Mati Simchovitz law firm

מתי שמחוביץ

 משרד עורכי-דין

 

תחומי עיסוק

חשבונות "מוגבלים" על פי חוק שיקים ללא כיסוי (מושל"כ)

למשרדנו התמחות מיוחדת  בערעורים על הגבלה שהוטלה על ידי בנק ישראל על חשבון בנק, ובערעורים על החלת "הגבלה בנסיבות חמורות". ערעורים אלו מכונים תיקי משל"כ (משיכת שיקים ללא כיסוי).

אנו עוסקים גם בהחלה/הסרה של  "הגבלה בנסיבות מיוחדות" על חשבונות, הגבלה המוטלת במסגרת הליכי פשיטת רגל או הוצאה לפועל.

 

תיוג חשבון בסטטוס של "מוגבל" מביא לרישום  הלקוח במרשם הלקוחות שהוגבלו, ובמרשם חברות מידע עסקיות.

משמעות של רישום כזה יוצר באופן מיידי קושי בהתנהלות הפיננסית של הלקוח, הבאה לידי ביטוי בהעדר אפשרות לפתוח חשבון בנק נוסף, קשיים בקבלת מסגרת אשראי, כרטיס אשראי, הלוואות, ופגיעה במהלך התקין של עסקיו של הלקוח אל מול ספקים ונותני שירותים.

 

סטטוס של "הגבלה בנסיבות חמורות" תביא לכך שכל החשבונות הרשומים על שם הלקוח יוגבלו, וכן חשבונות בהם הוא מיופה כח.

 

בתחום זה של הגבלת חשבונות, מוזנות חברות מידע בכך שנשלחה ללקוח התראה בטרם הגבלה, או הודעת הגבלה או הודעה על הגבלה בנסיבות מחמירות או מיוחדות.

המידע נשמר עד לתקופה של 7 שנים.

אנו עוסקים גם בתביעות הקשורות למידע שגוי שפורסם, או שפורסם שלא כדין.

 

אנו עוסקים בסעדים זמניים של "עיכוב החלת הגבלה" על החשבון.

מטבעו, הסעד הזמני- השגתו או הסרתו - הוא סעד שיש לטפל בו בדחיפות,  והפעולות הנדרשות בטיפול בסעד הזמני צריכות להעשות במהירות מרבית.

אנו מודעים לדחיפות הנדרשת, ועומדים לרשות לקוחותינו באופן מיידי.

 

הגבלת חשבון, משליכה גם על שותף לחשבון, גם על מיופה כח בחשבון, וגם על מורשה חתימה בחשבון, וזאת אף אם הם לא חתמו על השיקים שסורבו.

אנו עוסקים גם בטענות של אנשים נלווים לחשבון שהגבלת החשבון משפיעה גם עליהם.

 

בתחום זה של הגבלת חשבונות בנק, החוק הוא כללי, כשבתי המשפט והוראות בנק ישראל יוצקים תוכן להוראות החוק, וקובעים את ההלכות המתאימות ליישום החוק. בשל כך, קיימת חשיבות רבה לניסיוננו הרב בעניין, לצורך יישום המטריה המשפטית.

משרדנו מתעדכן על בסיס קבוע בעדכונים השוטפים ובהנחיות המונפקים על ידי בנק ישראל וכן בחידושים המינהליים והמשפטיים.

 

אנו מעניקים תמיכה וליווי מלאים בתחום זה, הן למערכות

בנקאיות והן ללקוחות פרטיים, החל משלב הייעוץ וההדרכה

הראשוניים ועד לייצוג משפטי בערכאות השונות.

 

Copyright © Mustache 2015